ความหมายของ Monodzukuri

โมโนซุคุริกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศญี่ปุ่น โดย รศ.ดร.บัณฑิต  โรจน์อารยานนท์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไืทย-ญี่ปุ่น

Monozukuri Concept The Art of Japanese Manufacturing โดย รศ.กฤษฎา วิศวธีรานนท์ อดีตอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไืทย-ญี่ปุ่น

Monozukuri in Company

What is Monozukuri? by Hideo Awaji, Prof. Emeritus at Nagoya Institute of Tech. JICA short-term senior volunteer